Start Strona główna lista artykułów Uchwała nr XIV/325/19 Rady Miasta Katowice

stat4u

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Uchwała nr XIV/325/19 Rady Miasta Katowice Drukuj
środa, 04 grudnia 2019 10:47

UCHWAŁA NR XIV/325/19 RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 21 listopada 2019 r.


w sprawie ustalenia warunków i wysokości bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Miasta Katowice, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 z późn. zm)


Rada Miasta Katowice uchwala:


§ 1. Wyrazić zgodę na udzielenie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym, bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Miasta Katowice.

§ 2. Bonifikaty udziela się na pisemny wniosek osób, o których mowa w § 1 nieposiadających zaległości z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste obowiązujących do dnia przekształcenia oraz rocznych opłat przekształceniowych, które zgłoszą zamiar jednorazowego wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia prawa, w kwocie pozostającej do spłaty.

§ 3. Ustalić stawki bonifikaty od opłaty, o której mowa w §1, w wysokości: 1) 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona: a) w roku, w którym nastąpiło przekształcenie; b) w drugim roku po przekształceniu; c) w trzecim roku po przekształceniu; d) w czwartym roku po przekształceniu; 2) 20% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu; 3) 10% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/41/18 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Katowice

Maciej Biskupski

Źródło: katowice.eu

 
Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.