Start Ogłoszenia Oferty mieszkań i lokali

stat4u

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Oferty mieszkań i lokali Drukuj

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” w Katowicach ogłasza nabór na zasiedlenie lokalu mieszkalnego nr 155 położonego przy ul. B. Chrobrego 38 w Katowicach, pozostającego w zasobach Spółdzielni, na podstawie umowy najmu zawartej  na czas określony jednego roku.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” w Katowicach oferuje najem lokalu mieszkalnego nr 155 przy ul. B. Chrobrego 38 w Katowicach, o pow. użytk. 37,00 m2, składającego się  z jednego pokoju, przedpokoju, kuchni widnej, łazienki z WC, komórki, balkonu.

 

Pisemne oferty z numerem telefonu należy składać w Biurze Podawczym w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Katowicach przy ul. Zawiszy Czarnego 8, w terminie do dnia 10 maja  2019 roku  do godziny 13:00 wraz z:

1. oświadczenie  o liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu,

2. zaświadczeniem o zatrudnieniu i uzyskanych dochodach za okres ostatnich 6 –ciu miesięcy brutto, dla każdej z osób w gospodarstwie domowym.

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie  dopiskiem „B. Chrobrego 38”.

Oferty przesłane faksem lub e-mailem są nieważne.

 

Wywoławcza stawka czynszu wynosi 11,00 zł/m2/m-c. Stawka czynszu nie obejmuje opłat za media tj. centralnego ogrzewania, dźwigu, wywozu nieczystości, wody i kanalizacji.

 

Komisja kwalifikacyjna powołana przez Zarząd Spółdzielni oceni oferty biorąc pod uwagę wysokość zaproponowanej przez oferenta stawki czynszu oraz w oparciu o analizę wskazanych powyżej dokumentów, wysokość dochodu przypadającego na jedną osobę zgłoszoną do zamieszkania, kompletność załączonych dokumentów.

 

Osoba uczestnicząca w procedurze wyboru ofert,  po zakwalifikowaniu jej oferty zobowiązana jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym lokalu, oraz że przyjmuje mieszkanie w takim stanie faktycznym w jakim się ono obecnie znajduje. Ponadto zobowiązana jest wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 3 (trzy) miesięcznego zaproponowanego  czynszu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia naboru bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Spółdzielni w dniu sporządzenia niniejszego ogłoszenia lub odrzucenia rozpoznania oferty bez uzasadnienia przyczyny.

 

Lokal mieszkalny nr 155 położony w budynku przy ul. B. Chrobrego 38 w Katowicach może zostać okazany zainteresowanym po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin z Administracją Osiedla „Tysiąclecie-Górne” przy ul. Tysiąclecia 90A w Katowicach, tel. 32 2541-990.

 

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy i Pośrednictwa Mieszkaniowego pok. Nr 14 przy ul. Zawiszy Czarnego 8 w Katowicach, tel. 32 2546-505 wew. 143-145.

 


 

 

Najem lokali użytkowych

SM "Piast" oferuje najem lokali użytkowych na zasadzie umowy najmu na Osiedlu "Tysiąclecia" w Katowicach w pawilonach handlowych wolnostojących oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Lokale użytkowe zlokalizowane są na Osiedlu gdzie zaspakajają potrzeby swoich kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców. Lokale użytkowe posiadają wysoką jakość, funkcjonalność, atrakcyjną lokalizację, dobre połączenie komunikacji miejskiej i samochodowej, liczne parkingi wokół pawilonów handlowych i budynków mieszkalnych.


Warunkiem zawarcia umowy lokalu użytkowego jest wniesienie kaucji zabezpieczającej najem lokalu użytkowego oraz przedłożenie kserokopii wpisu z handlowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 

SM "Piast" oferuje najem lokali użytkowych na zasadzie umowy najmu na działalność handlowo-usługowo lub biurową, lokale położone w budynkach mieszkalnych z przeznaczeniem na małe sklepiki, punkty usługowe, biura itp. przy ulicy:

 • Tysiąclecia 84A w Katowicach (Baza Spółdzielni) o powierzchni użytkowej 64,00 m2.
 • Tysiąclecia 78 w Katowicach o powierzchni użytkowej 46,00 m2,
 • Piastów 8 w Katowicach o powierzchni użytkowej 47,80 m2. od 01.07.2019r.
 • Piastów 8 w Katowicach o powierzchni użytkowej 213,70 m2. od 01.07.2019r.
 • Piastów 22 w Katowicach o powierzchni użytkowej 30,00 m2. od 01.04.2019r.
 • Piastów 26 w Katowicach o powierzchni użytkowej 7,30 m2. od 01.04.2019r.
 • Piastów 26 w Katowicach o powierzchni użytkowej 18,00 m2. od 01.04.2019r.
 • Zawiszy Czarnego 10 w Katowicach o powierzchni użytkowej 59,00 m2

 

Tereny z parkingami i placami składowymi

Ponadto SM "Piast" oferuje najem:

 • Miejsca postojowe w parkingach krytych i otwartych na terenie Zaplecza Technicznego Spółdzielni
  przy ulicy Tysiąclecia 84A w Katowicach na zasadzie abonamentu miesięcznego:
  • parking otwarty - 91,00 zł/m-c + VAT,
  • parking kryty - 149,00 zł/m-c + VAT - obecnie brak wolnych miejsc.


 • oraz w budynkach przy ul. Zawiszy Czarnego 2, 2A, 4, 4A, 6, 9 i 10 w Katowicach w następujących formach:
  • poprzez zawarcie umowy najmu wpłacając kaucję lub na zasadzie abonamentu
  • opłata za miejsce postojowe wygrodzone siatką - 156,00 zł/m-c + VAT
  • opłata za miejsce postojowe otwarte - 140,00 zł/m-c + VAT
  • opłata za miejsce postojowe dla jednośladów - 74,00 zł/m-c + VAT

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PIAST” W KATOWICACH

UL. ZAWISZY CZARNEGO 8

o g ł a s z a

w dniu 15 stycznia 2018r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 przetarg ustny nieograniczony na stawkę czynszową lokalu mieszkalnego nr 127. położonego                w Katowicach przy ulicy Piastów 22. o powierzchni 37,50m2 (składający się                      z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC) w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Zawiszy Czarnego 8 w Katowicach pok. nr 14.

W przetargu może uczestniczyć wyłącznie osoba fizyczna, jeżeli osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

Osoba uczestnicząca w przetargu zobowiązana jest posiadać w dniu licytacji aktualne zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu na czas nieokreślony                     z udokumentowaniem zarobków za ostatnie 3 miesiące brutto oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym mieszkania po wygraniu przetargu, albowiem przyjmuje mieszkanie w takim stanie technicznym w jakim się obecnie znajduje.

Zwycięzca przetargu wnosi w dniu odbycia przetargu w kasie Spółdzielni depozyt pieniężny w wysokości odpowiadającej jednomiesięcznym opłatom za dany lokal (czynsz oraz świadczenia ). Depozyt podlega zaliczeniu na poczet opłat za pierwszy okres płatniczy po zawarciu umowy.

W przypadku, gdy zwycięzca przetargu nie dopełni formalności związanych                      z zawarciem umowy najmu lokalu w zakreślonym terminie lub przedłoży dokumenty uniemożliwiające zawarcie takiej umowy (np. posiada tytuł prawny do innego lokalu lub zbyt niskie dochody), wpłacona kwota zabezpieczenia (depozyt) przechodzi w całości na rzecz Spółdzielni i nie podlega zwrotowi.

W razie zaistnienia sytuacji określonej powyżej, prawo do zawarcia umowy najmu danego lokalu posiada uczestnik przetargu, który zgłosił stawkę bezpośrednio poprzedzającą stawkę wylicytowaną.

Wyjściowa stawka czynszu podlegająca ustnej licytacji wynosi 11,00 zł/m2/m-c. Stawka czynszu nie obejmuje opłat za media tj. centralne ogrzewanie, dźwigu, wywóz nieczystości, wody i kanalizacji.

Lokal mieszkalny nr 127. przy ul. Piastów 22. w Katowicach może zostać okazany zainteresowanej osobie po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin                                  z Administracją Osiedla „Tysiąclecia-Dolne” przy ul. Piastów 6 w Katowicach (tel. 32 2540-087).

Osoba, która wylicytuje najwyższą stawkę czynszową i będzie spełniać warunki ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie prawa lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego nabywa prawo do zawarcia umowy najmu na przedmiotowe mieszkanie na czas nieokreślony.

Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest wniesienie kaucji zabezpieczającej, w wysokości dwunastokrotności wylicytowanego miesięcznego czynszu.

Bliższych informacji udziela Zespół Członkowsko-Lokalowy i Pośrednictwa Mieszkaniowego pod numerem telefonu 32 2546-505 wew. 143-145.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” w Katowicach ogłasza nabór ofert na zasiedlenie lokalu mieszkalnego nr 3. przy ul. Armii Krajowej 300. w Katowicach, wybudowanego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, na podstawie umowy najmu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” w Katowicach oferuje najem lokalu mieszkalnego nr 3. przy ul. Armii Krajowej 300. w Katowicach, o pow. użytkowej 41,60 m2, składającego się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc i piwnicy.

Mieszkanie pochodzi z odzysku po osobie, która zaspokoiła potrzeby mieszkaniowe poza Spółdzielnią.

W procedurze naboru może uczestniczyć wyłącznie osoba fizyczna, jeżeli:

1. osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

2. dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie śląskim więcej niż:

- o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

- o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

- o 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie

osób.

Pisemne oferty z numerem telefonu należy składać w Biurze Podawczym w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Katowicach przy ul. Zawiszy Czarnego 8, w terminie do dnia 14 października 2016r. (piątek) do godz. 13:00 wraz z:

1. oświadczeniem o liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu oraz nie posiadaniu przez żadną z nich tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

2. zaświadczeniem o zatrudnieniu na czas nieokreślony i uzyskanych dochodach za okres ostatnich 6-ciu miesięcy brutto, dla każdej z osób w gospodarstwie domowym.

Oferty przesłane faksem lub e-mailem są nieważne.

Komisja kwalifikacyjna powołana przez Zarząd Spółdzielni oceni oferty pod kątem kompletności i spełnienia ww. wymogów. Wyłonienie najemcy lokalu nastąpi w trybie losowania z kręgu osób dopuszczonych do tego etapu postępowania.

Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest wniesienie kaucji w wysokości 5.411,33 zł zabezpieczającej umowę najmu.

Aktualna stawka czynszu wynosi 10,84 zł/m2/m-c. Czynsz nie obejmuje opłat za media.

Lokal mieszkalny nr 3. przy ul. Armii Krajowej 300. w Katowicach może zostać okazany zainteresowanym po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin z Administracją Osiedla „Tysiąclecia-Dolne” przy ul. Piastów 6 w Katowicach (tel. 32 2540-087).

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy i Pośrednictwa Mieszkaniowego pok. nr 14 przy ul. Zawiszy Czarnego 8 w Katowicach, tel. 32 2546-505 wew. 143-144.

 
Copyright © 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.